الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 1400دور موتوژن

10,680,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 2اسب (1.5کیلووات) 3000دور موتوژن

3,950,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 3اسب (2.2کیلووات) 900دور موتوژن

6,870,000 تومان