الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه چدن 1400دور

الکتروموتور 25 اسب (18.5کیلووات) 1400دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

20,640,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه چدن 1400دور

الکتروموتور 30 اسب (22کیلووات) 1400دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

22,616,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه چدن 1400دور

الکتروموتور 40 اسب (30کیلووات) 1400دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

28,980,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه چدن 1400دور

الکتروموتور 50 اسب (37کیلووات) 1400دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

35,546,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه چدن 1400دور

الکتروموتور 60 اسب (45کیلووات) 1400دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

39,242,000 تومان