الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 3000دور

الکتروموتور 1.5 اسب (1.1کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

2,250,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 3000دور

الکتروموتور 10 اسب (7.5کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

7,840,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 3000دور

الکتروموتور 15 اسب (11کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

11,425,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 3000دور

الکتروموتور 2 اسب (1.5کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

2,879,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 3000دور

الکتروموتور 20 اسب (15کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

13,294,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 3000دور

الکتروموتور 3 اسب (2.2کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

3,216,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 3000دور

الکتروموتور 4 اسب (3کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

4,045,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 3000دور

الکتروموتور 5.5 اسب (4کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

5,435,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 3000دور

الکتروموتور 7.5 اسب (5.5کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

6,888,000 تومان