الکتروموتور پوسته آلمینیوم الکتروژن 1400 دور

الکتروموتور 1 اسب (0.75 کیلووات) 1400 دور الکتروژن

2,130,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم الکتروژن 3000 دور

الکتروموتور 1 اسب (0.75 کیلووات) 3000 دور الکتروژن

2,011,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم الکتروژن درب فلنج بدون پایه 1400 دور

الکتروموتور 1 اسب (0.75کیلووات) 1400دور الکتروژن درب فلنج

2,150,000 تومان

الکتروموتور الکتروژن درب فلنج پایه دار بدنه آلمینیوم 1400دور

الکتروموتور 1 اسب (0.75کیلووات) 1400دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

2,197,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم الکتروژن درب فلنج بدون پایه 3000 دور

الکتروموتور 1 اسب (0.75کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج

2,032,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم الکتروژن درب فلنج بدون پایه 3000 دور

الکتروموتور 1 اسب (0.75کیلووات) 3000دور الکتروژن درب فلنج پایه دار

2,076,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم الکتروژن درب فلنج بدون پایه 900 دور

الکتروموتور 1 اسب (0.75کیلووات) 900دور الکتروژن درب فلنج