الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 900دور موتوژن

4,280,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 900دور موتوژن

16,000,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 2اسب (1.5کیلووات) 900دور موتوژن

5,200,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 3اسب (2.2کیلووات) 900دور موتوژن

6,870,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 4اسب (3کیلووات) 900دور موتوژن

9,920,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 5.5اسب (4کیلووات) 900دور موتوژن

10,800,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 7.5اسب (5.5کیلووات) 900دور موتوژن

11,660,000 تومان