الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 3000دور موتوژن

2,260,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 3000دور موتوژن

7,600,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 15اسب (11کیلووات) 3000دور موتوژن

11,150,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 1اسب (0.75کیلووات) 3000دور موتوژن

2,070,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 20اسب (15کیلووات) 3000دور موتوژن

13,280,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 25اسب (18.5کیلووات) 3000دور موتوژن

14,950,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 2اسب (1.5کیلووات) 3000دور موتوژن

2,890,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 3اسب (2.2کیلووات) 3000دور موتوژن

3,270,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 4اسب (3کیلووات) 3000دور موتوژن

3,980,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 5.5اسب (4کیلووات) 3000دور موتوژن

5,430,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 7.5اسب (5.5کیلووات) 3000دور موتوژن

6,780,000 تومان