الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 1400دور موتوژن

3,620,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 1400دور موتوژن

10,680,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 15اسب (11کیلووات) 1400دور موتوژن

17,470,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 1اسب (0.75کیلووات) 1400دور موتوژن

3,000,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 20اسب (15کیلووات) 1400دور موتوژن

20,960,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 2اسب (1.5کیلووات) 1400دور موتوژن

4,100,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 3اسب (2.2کیلووات) 1400دور موتوژن

5,130,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 4اسب (3کیلووات) 1400دور موتوژن

5,840,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 5.5اسب (4کیلووات) 1400دور موتوژن

7,550,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 7.5اسب (5.5کیلووات) 1400دور موتوژن

10,800,000 تومان