الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 1400دور موتوژن

2,630,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 3000دور موتوژن

2,260,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 900دور موتوژن

3,060,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 1400دور موتوژن

8,350,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 3000دور موتوژن

7,600,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 900دور موتوژن

11,270,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 15اسب (11کیلووات) 1400دور موتوژن

12,150,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 15اسب (11کیلووات) 3000دور موتوژن

11,150,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 15اسب (11کیلووات) 900دور موتوژن

13,300,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 1اسب (0.75کیلووات) 1400دور موتوژن

2,190,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 1اسب (0.75کیلووات) 3000دور موتوژن

2,070,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 1اسب (0.75کیلووات) 900دور موتوژن

2,700,000 تومان