الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 1400دور موتوژن

3,620,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 3000دور موتوژن

3,100,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 900دور موتوژن

4,280,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 1400دور موتوژن

10,680,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 3000دور موتوژن

10,680,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 900 دور

الکتروموتور 10اسب (7.5کیلووات) 900دور موتوژن

16,000,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 15اسب (11کیلووات) 1400دور موتوژن

17,470,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 15اسب (11کیلووات) 3000دور موتوژن

15,340,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 1اسب (0.75کیلووات) 1400دور موتوژن

3,000,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 1اسب (0.75کیلووات) 3000دور موتوژن

2,850,000 تومان