الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 1400 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 1400دور موتوژن

2,630,000 تومان

الکتروموتور پوسته آلمینیوم موتوژن 3000 دور

الکتروموتور 1.5اسب (1.1کیلووات) 3000دور موتوژن

2,260,000 تومان